گروه رياضی شهرستانهای استان تهران

 

  به پایگاه الکترونیکی گروه ریاضی شهرستانهای استان تهران خوش آمدید

 بدینوسیله به اطلاع دبیران محترم می رساند با عنایت خداوند متعال در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت  آموزشی و در جهت به کار گیری هر چه بیشتر از توانمندی های علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط نزدیکتر بین دبیران گرامی سایت دبیر خانه گروه ریاضی شهرستانهای استان تهران  فعالیت خود را آغاز می نماید . امید است با همکاری دبیران محترم به اهداف علمی و پژوهشی خود دست یابیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

برنامه حضور سرگروه های درسی رشته ریاضی

 

نام سرگروه

مدرک و رشته تحصیلی

روز حضور در گروه

ساعت حضور در گروه

زهره امیری

لیسانس ریاضی

 

سه شنبه

13 الی ١٧

حجت اله گلزار

 

فوق لیسانس ریاضی

 

سه شنبه (عصر

13 الی ١٧

فرهاد خوینی

لیسانس ریاضی

 

سه شنبه

13 الی 1٧

 

   

 

جدید   خبر نامه ریاضی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۳/۱ - گروه رياضي

 

بارم دروس ریاضی و مبانی کامپیوتر و انفورماتیک سال  تحصیلی 88-1387

 


تذکرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد
.

بارم بندی ریاضیات (1 )

فصل

عناوین

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

 

اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقیقی- تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

1

نمادها و زبان ریاضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ریشه گیری

5/1

چهارم

تفریق و قرینة اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزیه

3

پنجم

معادله

1

1

75/1

رابطة خطی

5/2

از شیب تا پایان خط های عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

5/1

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

3

2

هفتم

ازابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارت های گویا

-

5/1

2

از ابتدای تقسیم چندجمله ای ها تا پایان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجة اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20


  بارم بندی ریاضیات ( 2)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

اول

4

5/1

5/2

دوم

5/1

دوم

اول

5

1

3

دوم

5/1

سوم

اول

4

5/1

5/2

دوم

2

چهارم

اول

1

1

2

دوم

1

سوم

-

5/1

پنجم

اول

-

75/0

5/2

دوم

-

5/1

سوم

-

5/1

ششم

 

-

5/3

5/2

هفتم

 

-

3

5/2

هشتم

اول

-

75/1

5/2

دوم

-

5/1

جمع

 

20

20

20

 
بارم بندی ریاضیات (3 ) علوم تجربی

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

9

4

دوم (تا پایان صفحه68)

11

9

دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

-

سوم

-

3

چهارم

-

4

جمع

20

20


  بارم بندی ریاضیات ویژه علوم انسانی

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

5/13

5/3

5/7

دوم (تا پایان مسائل صفحه67)

5/6

5/1

5/7

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

-

7

سوم

-

8

5

جمع

20

20

20


بارم بندی جبر و احتمال

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20


    بارم بندی حسابان

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

11

5

دوم

9

5

سوم

-

75/1

چهارم

-

5/2

پنجم

-

5/4

ششم

-

25/1

جمع

20

20


    بارم بندی هندسه (1)

فصل

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

1-1

5/3

5/2

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

 

20

20

20


بارم بندی هندسه (2)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

12

5

دوم (تا صفحه74 ، رابطه طولی در دایره)

8

5

 دوم (ازصفحه74 ، رابطه طولی در دایره تا آخرفصل)

-

سوم

-

5

چهارم

-

5

جمع

20

20

 

بارم بندی آمار و مدل سازی

فصل

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

5/4

4

هفتم

-

5/4

4

هشتم

-

این فصل اختیاری می باشد .

-

-

پروژه کتبی 6 نمره

-

جمع

20

20

20

    توجه :  
 اهداف آموزشی  این درس بدون  اهمیت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمی شود و نمرات کلاس نیز نمی تواند آن را پوشش دهد.
 پروژه در نوبت اول در ارزشیابی مستمر ملحوظ می شود ودرنوبت دوم لازم است پروژه به صورت کتبی  به عنوان قسمتی از ارزشیابی پایانی ( بر اساس چک لیست کتاب راهنمای معلم ) منظور شود.درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

بارم بندی درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

الف ـ ارزشیابی مستمر نوبت اول و دوم:  

ارزشیابی مستمر

فعالیت تکمیلی

نمره کلاسی

کار عملی

جمع

نوبت اول

-

10

10

20

نوبت دوم

5

5

10

20

ب ـ ارزشیابی پایانی :

عنوان فصل یا درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل 1 : پردازش داده ها

1

-

1

فصل 2: سیستم های اطلاعاتی

2

-

1

فصل3:  ارتباطات و تبادل اطلاعات

5/2

1

2

فصل 4: شبکه جهانی اینترنت

5/2

1

2

فصل5 : تأثیرات رایانه در زندگی امروز

2

-

1

فصل 6 : واحد سیستم

2

1

2

فصل 7 : وسایل ورودی و خروجی

1

0/5

1

فصل 8 : حافظه های جانبی

1

0/5

1

فصل 9:   نرم افزارهای سیستم

-

2

1/5

فصل 10 : نرم افزارهای کاربردی

-

1/5

1/5

فصل 11 : فرایند برنامه نویسی

-

3

3

فصل 12 : برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

-

3/5

3

پروژه ی Word

3

-

-

پروژه ازسایرکارگاه های نوبت اول

3

-

-

پروژه ی ویژوال بیسیک

-

4

-

پروژه ازسایرکارگاه های نوبت دوم

-

2

-

جمع

20

20

20

تذکّرات:

1- درارزشیابی پایانی نوبت اول ودوم ، 14 نمره برای آزمون کتبی و 6 نمره برای پروژه از کتاب کار منظور شده است.
2-
هدف از ارزشیابی کتبی فقط ارزشیابی محفوظات دانش آموزان نیست.لذا، ارزشیابی باید به گونه‌ای باشد که سطوح مختلف مهارت‌های ذهنی از قبیل تجزیه و تحلیل ، ترکیب، استدلال و بیان ارتباطات را نیز ارزیابی کند.

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٢/۳۱ - گروه رياضي

 

                                

                                      خبر نامه ریاضی 1

                                       خبر نامه ریاضی 2

                                        خبر نامه ریاضی 3

 

                     بانک سوالات ریاضی

 

                   معرفی سایتهای برتر ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی وبلاگ های ریاضی :

    آموزش ریاضی و آمار و احتمالات  رياضي دبيرستان صنيعي فر / ریاضی و اجتماع

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    روشهاي امتحانات در رياضي  

بشر از زمانهاي بسيار دور به نقش شانس پي برده ولي در اين اواخر آن را از ديد علمي مورد بررسي دقيق قرار داده است . بازيهايي كه متكي به شانس است از زمانهاي بسيار دور رايج و متداول بوده است . در آن زمان مردم فكر مي كردند در اين بازيها احتمال برد هيچ حالتي از حالت ديگر بيشتر نيست ولي به مرور زمان دريافتند كه اين طرز فكر درست نيست و مي توان به بعضي از اين حالات اهميت بيشتري داد و از آن زمان بود كه مسئله احتمال پا به عرصه ي وجود نهاد . تعيين زمان اولين بحثهاي رياضي در احتمال به قرن شانزدهم مي رسد كه در آن زمان كاروانو اولين اثر را به نام « كتاب بازيهاي با تاسي » كه تا سال 1663 يعني حدود يك قرن پس از مرگ او منتشر شد و شايد به اين دليل كه در رياضيات مباحث به طور دقيق بحث مي شود در آن زمان رياضيدانان به طور جدي به احتمالات پرداختند . كارلي اوليه در زمينه ي تئوري احتمال مانند بسياري از رشته هاي مختلف رياضيات مدرن مديون رياضيدانان قرن هفدهم فرانسه است .

پاسكال ، فرما ، هوينگي ، جيمز برنولي ، دومونمور و دوموآر جزء اولين دسته از كساني هستند كه در اين زمينه فعاليت كردند كه دومونمور و دوموآر كارهاي برنولي را ادامه دادند . و در قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم بيز بوفون و لاپلاسي كارهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام دادند . و از حدود يك قرن پيش رياضدانان به قدرت و اهميت اين شاخه پي بردند و دريافتند كه در علوم تجربي از احتمال بيشتر از علوم قديمي تر مانند هندسه و آناليز مي توان كمك گرفت .  ولي چون در يك پديده ي تجربي فراواني وقوع حادثه در آزمايشات متوالي وجود دارند .

احتمال يك پيشامد مفهومي بسيار گنگ و مبهم به نظر مي رسيد . كارهاي كولموگروف  و ماركوف و حبيشف با تعريف متغير تصادفي و اميد رياضي راه را هموارتر كردند و اين شاخه را به صورت ابزاري قوي در اختيار دانشمندان علوم ديگر قرار دادند .

از حدود يك قرن پيش رياضيداناني كه به دنبال وجود يك شيء در مسئله خاصي مي گشتند با دقت نظر در احتمالات دريافتند كه مي توان از اين ابزار كمك گرفت .

اين روند تا جايي پيش رفت كه در بسياري از شاخه هاي رياضي بالاخص در نظريه گراف و تركيبات بسياري از مسائل بسيار مشكل با استفاده از احتمالات به راحتي حل شدند . احتمالات يا به زبان ساده تر شانس ، موضوعي است كه هر روز و شايد هر لحظه با ان مواجه مي شويم و گاهي منجر به انتخاب وا مي شود . اگر احتمال پيشامدهاي بد زندگي مان را در نظر بگيريم و احتمال آنرا به صفر برسانيم يا حداقل از وقوع صددرصد آن جلوگيري كنيم مي توانيم به وقوع پيشامدهاي خوب اميدوار باشيم و امكان به وجود آمدن آنرا براي خود ميسر كنيم پس گاهي وقتها براي به وجود آمدن پيشامدي بايد انتظار داشته باشيم كه پيشامد مكمل آن ممكن است رخ ندهد . اميد موقعي معنا پيدا مي كند كه احتمال به وجود آمدن آن پيشامد صفر نباشد و احتمال به وجود آمدن نيروهاي بر عليه آن يك نباشد هر چند به يك نزديك باشد پس گاهي بهتر است به جاي اينكه به پيشامد خوب بينديشيم احتمال پيشامد بد را حساب كنيم در رياضي نيز اين روش چاره ساز خواهد بود . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     در ضمن يك در احتمالات به معناي صددرصد است يعني رسيدن به وحدت يعني همه چيز

    وصفر در آن معناي فنا و نيستي را مي دهد .

             گزارش اولين مجمع گروه رياضی شهرستان شهريار

در تاريخ 10/9/83 اولين مجمع گروه رياضي ناحيه يك در سالن همايش گروههاي آموزشي برگزار گرديد .

در ابتدا برادر مسعود پادكان يكي از اعضاي گروه رياضي ضمن خير مقدم خدمت همكاران در مورد موارد زير مطالبي را خدمت همكاران ارائه نمودند .

1/ عملكرد گروه رياضي

2/ بررسي آمار قبولي مدارس و عملكرد دبيران در دروس نهايي رياضي

3/ بحث و تبادل نظر در مورد بخش نامه چاپ شده در زمينه سوالات فرادانش

4/ بررسي سوالات اداري و آموزشي همكاران

در ادامه جلسه جناب آقاي دكتر رفيعي پور (اولين دانشجوي دكتراي آموزش رياضي )در مورد روش حل مسئله و طرح مسئله فراشناخت صحبتهايي را ارائه كردند كه مورد توجه همكاران قرار گرفت .

سپس 3 تن ازه مكاران در مورد عملكرد آموزشي خود در سر كلاس توضيحاتي را خدمت همكاران فرمودند

  سركار خانم حسين : ارائه وسايل كمك آموزشي در زمينه درس اتحاد

  سركار خانم افشار : در مورد پروژه هاي درس آمار و مدل سازي

   سركار خانم جعفري :روش تدريس هندسه 2 به كمك همياري

در پايان جلسه با برگزاري مسابقه و اهداء جوايز به برندگان از ايشان تقدير به عمل آورده شد .

گروه رياضي ناحيه يك شهريار

                                                                    

 

 

 

 

 

          بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي  

 امسال درصدد برآمديم تا با بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي (نهايي) وضعيت كيفي و كمي مدارس شهريار را مورد بررسي قرار دهيم در اولين تجزيه و تحليل نمرات مشخص گرديد دانش آموزان دختر در دروس رياضي نسبت به پسران داراي سطح نمرات بالاتري مي باشند . انشاءالله در خبرنامه بعدي ما بقي اين بررسي را در اختيار شما

 قرار مي دهيم .                                                                                                             

ميانگين نمرات قبول شدگان خرداد ماه

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

66/12

03/12

73/14

27/13

جبر و احتمال

53/13

53/12

79/14

47/13

هندسه 2

34/13

67/11

04/14

95/12

رياضي 3

32/13

18/12

87/12

04/12

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

65/10

22/9

46/13

42/10

جبر و احتمال

37/12

82/10

87/13

21/11

هندسه 2

19/12

05/10

80/12

68/10

رياضي 3

22/12

61/9

82/11

66/8

 به نام خداوند جان و خرد 

  
 
 
به پایگاه الکترونیکی گروه آموزشی رياضی خوش آمدید
 
 

بدينوسيله به اطلاع دبيران محترم مي رساند با عنايت خداوند متعال در جهت ارتقاء و بهبود کيفيت  آموزشي و در جهت به کار گيري هر چه بيشتر از توانمندي هاي علمي و پژوهشي و برقراري ارتباط نزديکتر بين دبيران گرامي سايت گروه رياضی آموزش و پرورش شهريار فعاليت خود را آغاز مي نمايد . اميد است با همکاري دبيران محترم به اهداف علمي و پژوهشي خود دست يابيم  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۱۸ - گروه رياضي

 

 به نام خداوند جان و خرد

 
 
 
به پایگاه الکترونیکی گروه آموزشی رياضی خوش آمدید
 
 

بدينوسيله به اطلاع دبيران محترم مي رساند با عنايت خداوند متعال در جهت ارتقاء و بهبود کيفيت  آموزشي و در جهت به کار گيري هر چه بيشتر از توانمندي هاي علمي و پژوهشي و برقراري ارتباط نزديکتر بين دبيران گرامي سايت گروه رياضی آموزش و پرورش شهريار فعاليت خود را آغاز مي نمايد . اميد است با همکاري دبيران محترم به اهداف علمي و پژوهشي خود دست يابيم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                 خبر نامه ریاضی 1

 

                                 خبر نامه ریاضی 2

 

                                        خبر نامه ریاضی 3

 

                     بانک سوالات ریاضی

 

                   معرفی سایتهای برتر ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی وبلاگ های ریاضی :

    آموزش ریاضی و آمار و احتمالات  رياضي دبيرستان صنيعي فر / ریاضی و اجتماع

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراخوان مقاله گروه ریاضی

 

دبيرخانه گروه رياضي شهرستانهاي استان تهران مصمم است تا با ياري خداوند و در راستاي تعمق و بررسي نقاط ضعف و قوت درس رياضي در دوره ي دبيرستان و كاربرد اين درس در جامعه فعلي ايران مسابقه اي براي ارائه مقالات برتر در زمينه هاي زير برگزار نمايد .

لذا از كليه صاحب نظران ، اساتيد و دبيران محترم دعوت مي شود با ارائه مقالات ارزشمند خويش گامي در جهت پيشرفت آموزش رياضي در ايران بر داريم .

محورهاي مقالات :

1 . بررسي نقاط ضعف و قوت كتب درس رياضي دوره دبيرستان

2 . محتوي و فرآيند در كتب درسي دوره دبيرستان

3 . روانشناسي رياضي « دلايل افت و ضعف دانش آموزان »

4 . روشهاي آموزشي جديد در كشورهاي پيشرفته

5 . تفاوت رياضيات ايران ، آمريكا ، آلمان و ژاپن

6 . دلايل عقب افتادگي ايران در دروس رياضي كاربردي

7 . مقالاتي در مورد رياضي كاربردي در زندگي روزمره

8 . تأثير رياضي در آثار و رفتار انساني

به مقالات برگزيده در همايش عمومي استان كه در شهرستان شهريار برگزار

 مي شود لوح و جوايز ارزنده تعلق خواهد گرفت .

                                     مهلت ارسال مقاله : 1 / 12 / 1383

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه نمايشگاه دستاوردهاي رياضي منطقه شهريار

 

گروه رياضي شهرستان شهريار همزمان با برگزاري همايش دبيران رياضي استان تهران در شهريار در نظر دارد نمايشگاه دستاوردهاي رياضي منطقه شهريار را برگزار نمايد .

لذا از كليه دبيران محترم در درس رياضي خواسته مي شود با ارسال كارهاي خود و دانش آموزان ما را در اين امر ياري نمايند .                      

                                   1 . نقاشي و كاريكاتور « در مبحث رياضي »

محورهاي نمايشگاه        2 . وسايل كمك آموزشي

                                  3 . آثار و مقالات دبيران محترم

لازم به ذكر است در هر يك از محورهاي بالا به آثار برتر جوايز ارزنده اي تعلق خواهد گرفت .

                                     مهلت ارسال : 10 / 12 / 1383         

مديران محترم كارهاي ارائه شده را به جناب آقاي قاسمي در گروه آموزشي تحويل دهند .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

                                    روشهاي امتحانات در رياضي  

بشر از زمانهاي بسيار دور به نقش شانس پي برده ولي در اين اواخر آن را از ديد علمي مورد بررسي دقيق قرار داده است . بازيهايي كه متكي به شانس است از زمانهاي بسيار دور رايج و متداول بوده است . در آن زمان مردم فكر مي كردند در اين بازيها احتمال برد هيچ حالتي از حالت ديگر بيشتر نيست ولي به مرور زمان دريافتند كه اين طرز فكر درست نيست و مي توان به بعضي از اين حالات اهميت بيشتري داد و از آن زمان بود كه مسئله احتمال پا به عرصه ي وجود نهاد . تعيين زمان اولين بحثهاي رياضي در احتمال به قرن شانزدهم مي رسد كه در آن زمان كاروانو اولين اثر را به نام « كتاب بازيهاي با تاسي » كه تا سال 1663 يعني حدود يك قرن پس از مرگ او منتشر شد و شايد به اين دليل كه در رياضيات مباحث به طور دقيق بحث مي شود در آن زمان رياضيدانان به طور جدي به احتمالات پرداختند . كارلي اوليه در زمينه ي تئوري احتمال مانند بسياري از رشته هاي مختلف رياضيات مدرن مديون رياضيدانان قرن هفدهم فرانسه است .

پاسكال ، فرما ، هوينگي ، جيمز برنولي ، دومونمور و دوموآر جزء اولين دسته از كساني هستند كه در اين زمينه فعاليت كردند كه دومونمور و دوموآر كارهاي برنولي را ادامه دادند . و در قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم بيز بوفون و لاپلاسي كارهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام دادند . و از حدود يك قرن پيش رياضدانان به قدرت و اهميت اين شاخه پي بردند و دريافتند كه در علوم تجربي از احتمال بيشتر از علوم قديمي تر مانند هندسه و آناليز مي توان كمك گرفت .  ولي چون در يك پديده ي تجربي فراواني وقوع حادثه در آزمايشات متوالي وجود دارند .

احتمال يك پيشامد مفهومي بسيار گنگ و مبهم به نظر مي رسيد . كارهاي كولموگروف  و ماركوف و حبيشف با تعريف متغير تصادفي و اميد رياضي راه را هموارتر كردند و اين شاخه را به صورت ابزاري قوي در اختيار دانشمندان علوم ديگر قرار دادند .

از حدود يك قرن پيش رياضيداناني كه به دنبال وجود يك شيء در مسئله خاصي مي گشتند با دقت نظر در احتمالات دريافتند كه مي توان از اين ابزار كمك گرفت .

اين روند تا جايي پيش رفت كه در بسياري از شاخه هاي رياضي بالاخص در نظريه گراف و تركيبات بسياري از مسائل بسيار مشكل با استفاده از احتمالات به راحتي حل شدند . احتمالات يا به زبان ساده تر شانس ، موضوعي است كه هر روز و شايد هر لحظه با ان مواجه مي شويم و گاهي منجر به انتخاب وا مي شود . اگر احتمال پيشامدهاي بد زندگي مان را در نظر بگيريم و احتمال آنرا به صفر برسانيم يا حداقل از وقوع صددرصد آن جلوگيري كنيم مي توانيم به وقوع پيشامدهاي خوب اميدوار باشيم و امكان به وجود آمدن آنرا براي خود ميسر كنيم پس گاهي وقتها براي به وجود آمدن پيشامدي بايد انتظار داشته باشيم كه پيشامد مكمل آن ممكن است رخ ندهد . اميد موقعي معنا پيدا مي كند كه احتمال به وجود آمدن آن پيشامد صفر نباشد و احتمال به وجود آمدن نيروهاي بر عليه آن يك نباشد هر چند به يك نزديك باشد پس گاهي بهتر است به جاي اينكه به پيشامد خوب بينديشيم احتمال پيشامد بد را حساب كنيم در رياضي نيز اين روش چاره ساز خواهد بود .

     در ضمن يك در احتمالات به معناي صددرصد است يعني رسيدن به وحدت يعني همه چيز

    وصفر در آن معناي فنا و نيستي را مي دهد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             گزارش اولين مجمع گروه رياضی شهرستان شهريار

در تاريخ 10/9/83 اولين مجمع گروه رياضي ناحيه يك در سالن همايش گروههاي آموزشي برگزار گرديد .

در ابتدا برادر مسعود پادكان يكي از اعضاي گروه رياضي ضمن خير مقدم خدمت همكاران در مورد موارد زير مطالبي را خدمت همكاران ارائه نمودند .

1/ عملكرد گروه رياضي

2/ بررسي آمار قبولي مدارس و عملكرد دبيران در دروس نهايي رياضي

3/ بحث و تبادل نظر در مورد بخش نامه چاپ شده در زمينه سوالات فرادانش

4/ بررسي سوالات اداري و آموزشي همكاران

در ادامه جلسه جناب آقاي دكتر رفيعي پور (اولين دانشجوي دكتراي آموزش رياضي )در مورد روش حل مسئله و طرح مسئله فراشناخت صحبتهايي را ارائه كردند كه مورد توجه همكاران قرار گرفت .

سپس 3 تن ازه مكاران در مورد عملكرد آموزشي خود در سر كلاس توضيحاتي را خدمت همكاران فرمودند

  سركار خانم حسين : ارائه وسايل كمك آموزشي در زمينه درس اتحاد

  سركار خانم افشار : در مورد پروژه هاي درس آمار و مدل سازي

   سركار خانم جعفري :روش تدريس هندسه 2 به كمك همياري

 

در پايان جلسه با برگزاري مسابقه و اهداء جوايز به برندگان از ايشان تقدير به عمل آورده شد .

                                                                     گروه رياضي ناحيه يك شهريار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

          بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي 

 امسال درصدد برآمديم تا با بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي (نهايي) وضعيت كيفي و كمي مدارس شهريار را مورد بررسي قرار دهيم در اولين تجزيه و تحليل نمرات مشخص گرديد دانش آموزان دختر در دروس رياضي نسبت به پسران داراي سطح نمرات بالاتري مي باشند . انشاءالله در خبرنامه بعدي ما بقي اين بررسي را در اختيار شما

 قرار مي دهيم .                                                                                                             

ميانگين نمرات قبول شدگان خرداد ماه

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

66/12

03/12

73/14

27/13

جبر و احتمال

53/13

53/12

79/14

47/13

هندسه 2

34/13

67/11

04/14

95/12

رياضي 3

32/13

18/12

87/12

04/12

 

 

 

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

65/10

22/9

46/13

42/10

جبر و احتمال

37/12

82/10

87/13

21/11

هندسه 2

19/12

05/10

80/12

68/10

رياضي 3

22/12

61/9

82/11

66/8

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٠/۱٩ - گروه رياضي

تحقيق دانش اموزی

 به نام خداوند جان و خرد

 
 
 
به پایگاه الکترونیکی گروه آموزشی رياضی خوش آمدید
 
 

بدينوسيله به اطلاع دبيران محترم مي رساند با عنايت خداوند متعال در جهت ارتقاء و بهبود کيفيت  آموزشي و در جهت به کار گيري هر چه بيشتر از توانمندي هاي علمي و پژوهشي و برقراري ارتباط نزديکتر بين دبيران گرامي سايت گروه رياضی آموزش و پرورش شهريار فعاليت خود را آغاز مي نمايد . اميد است با همکاري دبيران محترم به اهداف علمي و پژوهشي خود دست يابيم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                 خبر نامه ریاضی 1

 

                                 خبر نامه ریاضی 2

 

                                        خبر نامه ریاضی 3

 

                     بانک سوالات ریاضی

 

                   معرفی سایتهای برتر ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معرفی وبلاگ های ریاضی :

    آموزش ریاضی و آمار و احتمالات  رياضي دبيرستان صنيعي فر / ریاضی و اجتماع

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراخوان مقاله گروه ریاضی

 

دبيرخانه گروه رياضي شهرستانهاي استان تهران مصمم است تا با ياري خداوند و در راستاي تعمق و بررسي نقاط ضعف و قوت درس رياضي در دوره ي دبيرستان و كاربرد اين درس در جامعه فعلي ايران مسابقه اي براي ارائه مقالات برتر در زمينه هاي زير برگزار نمايد .

لذا از كليه صاحب نظران ، اساتيد و دبيران محترم دعوت مي شود با ارائه مقالات ارزشمند خويش گامي در جهت پيشرفت آموزش رياضي در ايران بر داريم .

محورهاي مقالات :

1 . بررسي نقاط ضعف و قوت كتب درس رياضي دوره دبيرستان

2 . محتوي و فرآيند در كتب درسي دوره دبيرستان

3 . روانشناسي رياضي « دلايل افت و ضعف دانش آموزان »

4 . روشهاي آموزشي جديد در كشورهاي پيشرفته

5 . تفاوت رياضيات ايران ، آمريكا ، آلمان و ژاپن

6 . دلايل عقب افتادگي ايران در دروس رياضي كاربردي

7 . مقالاتي در مورد رياضي كاربردي در زندگي روزمره

8 . تأثير رياضي در آثار و رفتار انساني

به مقالات برگزيده در همايش عمومي استان كه در شهرستان شهريار برگزار

 مي شود لوح و جوايز ارزنده تعلق خواهد گرفت .

                                     مهلت ارسال مقاله : 1 / 12 / 1383

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه نمايشگاه دستاوردهاي رياضي منطقه شهريار

 

گروه رياضي شهرستان شهريار همزمان با برگزاري همايش دبيران رياضي استان تهران در شهريار در نظر دارد نمايشگاه دستاوردهاي رياضي منطقه شهريار را برگزار نمايد .

لذا از كليه دبيران محترم در درس رياضي خواسته مي شود با ارسال كارهاي خود و دانش آموزان ما را در اين امر ياري نمايند .                      

                                   1 . نقاشي و كاريكاتور « در مبحث رياضي »

محورهاي نمايشگاه        2 . وسايل كمك آموزشي

                                  3 . آثار و مقالات دبيران محترم

لازم به ذكر است در هر يك از محورهاي بالا به آثار برتر جوايز ارزنده اي تعلق خواهد گرفت .

                                     مهلت ارسال : 10 / 12 / 1383         

مديران محترم كارهاي ارائه شده را به جناب آقاي قاسمي در گروه آموزشي تحويل دهند .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

                                    روشهاي امتحانات در رياضي  

بشر از زمانهاي بسيار دور به نقش شانس پي برده ولي در اين اواخر آن را از ديد علمي مورد بررسي دقيق قرار داده است . بازيهايي كه متكي به شانس است از زمانهاي بسيار دور رايج و متداول بوده است . در آن زمان مردم فكر مي كردند در اين بازيها احتمال برد هيچ حالتي از حالت ديگر بيشتر نيست ولي به مرور زمان دريافتند كه اين طرز فكر درست نيست و مي توان به بعضي از اين حالات اهميت بيشتري داد و از آن زمان بود كه مسئله احتمال پا به عرصه ي وجود نهاد . تعيين زمان اولين بحثهاي رياضي در احتمال به قرن شانزدهم مي رسد كه در آن زمان كاروانو اولين اثر را به نام « كتاب بازيهاي با تاسي » كه تا سال 1663 يعني حدود يك قرن پس از مرگ او منتشر شد و شايد به اين دليل كه در رياضيات مباحث به طور دقيق بحث مي شود در آن زمان رياضيدانان به طور جدي به احتمالات پرداختند . كارلي اوليه در زمينه ي تئوري احتمال مانند بسياري از رشته هاي مختلف رياضيات مدرن مديون رياضيدانان قرن هفدهم فرانسه است .

پاسكال ، فرما ، هوينگي ، جيمز برنولي ، دومونمور و دوموآر جزء اولين دسته از كساني هستند كه در اين زمينه فعاليت كردند كه دومونمور و دوموآر كارهاي برنولي را ادامه دادند . و در قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم بيز بوفون و لاپلاسي كارهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام دادند . و از حدود يك قرن پيش رياضدانان به قدرت و اهميت اين شاخه پي بردند و دريافتند كه در علوم تجربي از احتمال بيشتر از علوم قديمي تر مانند هندسه و آناليز مي توان كمك گرفت .  ولي چون در يك پديده ي تجربي فراواني وقوع حادثه در آزمايشات متوالي وجود دارند .

احتمال يك پيشامد مفهومي بسيار گنگ و مبهم به نظر مي رسيد . كارهاي كولموگروف  و ماركوف و حبيشف با تعريف متغير تصادفي و اميد رياضي راه را هموارتر كردند و اين شاخه را به صورت ابزاري قوي در اختيار دانشمندان علوم ديگر قرار دادند .

از حدود يك قرن پيش رياضيداناني كه به دنبال وجود يك شيء در مسئله خاصي مي گشتند با دقت نظر در احتمالات دريافتند كه مي توان از اين ابزار كمك گرفت .

اين روند تا جايي پيش رفت كه در بسياري از شاخه هاي رياضي بالاخص در نظريه گراف و تركيبات بسياري از مسائل بسيار مشكل با استفاده از احتمالات به راحتي حل شدند . احتمالات يا به زبان ساده تر شانس ، موضوعي است كه هر روز و شايد هر لحظه با ان مواجه مي شويم و گاهي منجر به انتخاب وا مي شود . اگر احتمال پيشامدهاي بد زندگي مان را در نظر بگيريم و احتمال آنرا به صفر برسانيم يا حداقل از وقوع صددرصد آن جلوگيري كنيم مي توانيم به وقوع پيشامدهاي خوب اميدوار باشيم و امكان به وجود آمدن آنرا براي خود ميسر كنيم پس گاهي وقتها براي به وجود آمدن پيشامدي بايد انتظار داشته باشيم كه پيشامد مكمل آن ممكن است رخ ندهد . اميد موقعي معنا پيدا مي كند كه احتمال به وجود آمدن آن پيشامد صفر نباشد و احتمال به وجود آمدن نيروهاي بر عليه آن يك نباشد هر چند به يك نزديك باشد پس گاهي بهتر است به جاي اينكه به پيشامد خوب بينديشيم احتمال پيشامد بد را حساب كنيم در رياضي نيز اين روش چاره ساز خواهد بود .

     در ضمن يك در احتمالات به معناي صددرصد است يعني رسيدن به وحدت يعني همه چيز

    وصفر در آن معناي فنا و نيستي را مي دهد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             گزارش اولين مجمع گروه رياضی شهرستان شهريار

در تاريخ 10/9/83 اولين مجمع گروه رياضي ناحيه يك در سالن همايش گروههاي آموزشي برگزار گرديد .

در ابتدا برادر مسعود پادكان يكي از اعضاي گروه رياضي ضمن خير مقدم خدمت همكاران در مورد موارد زير مطالبي را خدمت همكاران ارائه نمودند .

1/ عملكرد گروه رياضي

2/ بررسي آمار قبولي مدارس و عملكرد دبيران در دروس نهايي رياضي

3/ بحث و تبادل نظر در مورد بخش نامه چاپ شده در زمينه سوالات فرادانش

4/ بررسي سوالات اداري و آموزشي همكاران

در ادامه جلسه جناب آقاي دكتر رفيعي پور (اولين دانشجوي دكتراي آموزش رياضي )در مورد روش حل مسئله و طرح مسئله فراشناخت صحبتهايي را ارائه كردند كه مورد توجه همكاران قرار گرفت .

سپس 3 تن ازه مكاران در مورد عملكرد آموزشي خود در سر كلاس توضيحاتي را خدمت همكاران فرمودند

  سركار خانم حسين : ارائه وسايل كمك آموزشي در زمينه درس اتحاد

  سركار خانم افشار : در مورد پروژه هاي درس آمار و مدل سازي

   سركار خانم جعفري :روش تدريس هندسه 2 به كمك همياري

 

در پايان جلسه با برگزاري مسابقه و اهداء جوايز به برندگان از ايشان تقدير به عمل آورده شد .

                                                                     گروه رياضي ناحيه يك شهريار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

          بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي 

 امسال درصدد برآمديم تا با بررسي آماري قبول شدگان و مردودين در دروس رياضي (نهايي) وضعيت كيفي و كمي مدارس شهريار را مورد بررسي قرار دهيم در اولين تجزيه و تحليل نمرات مشخص گرديد دانش آموزان دختر در دروس رياضي نسبت به پسران داراي سطح نمرات بالاتري مي باشند . انشاءالله در خبرنامه بعدي ما بقي اين بررسي را در اختيار شما

 قرار مي دهيم .                                                                                                             

ميانگين نمرات قبول شدگان خرداد ماه

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

66/12

03/12

73/14

27/13

جبر و احتمال

53/13

53/12

79/14

47/13

هندسه 2

34/13

67/11

04/14

95/12

رياضي 3

32/13

18/12

87/12

04/12

 

 

 

 

82-1381

83-1382

دخترانه

پسرانه

دخترانه

پسرانه

حسابان

65/10

22/9

46/13

42/10

جبر و احتمال

37/12

82/10

87/13

21/11

هندسه 2

19/12

05/10

80/12

68/10

رياضي 3

22/12

61/9

82/11

66/8

 

 


تجزية3 جمله اي ها به كمك اتحاد اول:
بعد از عمل فاكتور گيري اگرسه جمله اي داراي مشخصات زير باشد مي توان از اتحاد اول كمك گرفت:
1. جملة اول و سوم داراي جذر كامل باشند
2. علامت جملة اول وسوم يكسان باشد
3. جملة دوم زوج باشد
طريقه تجزيه :
1. يك پرانتز به فرم ( ) باز مي كنيم
2. جذر جمله ي اول و سوم را در آن مي نويسيم
3. علامت جملةدوم را در آن قرار مي دهيم


تجزيه به كمك جملة مشترك:
براي تجزية 3جمله اي اي كه تنها داراي يك جمله ي توان دار باشد از روش جمله ي مشترك استفاده مي كنيم براي اين كار اعمال ريز را انجام مي دهيم:
1. 2 پرانتز باز كرده وجذر هر دو جمله را مي نويسيم
2. سپس به دنبال اعدادي مي گرديم كه حاصل ضربشان با جمله ي سوم حاصل جمع يا تفريقشان با جمله ي دوم آن عبارت برابر باشد براي تعيين علامت از قاعده ي زير استفاده مي كنيم:
علامت عدد بزرگ تر با علامت جمله ي وسط علامت جمله ي كوچك با حاصل ضرب جملة دوم در جمله ي سوم به دست مي آيدAتجزيه به روش
اگر در عبارت سه جمله اي متغير جمله ي اول داراي جذر كامل بود اما ضريب ان جذر كامل
استفاده مي كنيم. Aنداشت از روش
قرار مي دهيمA1- عبارت را مساوي
2- ضريب را در كل عبا رت ضرب ميكنيم تا عبارت تبديل به اتحاد جمله ي مشترك بشود
3- 2 پرانتز باز كرده و جذر جمله ي اول را در هر دو پرانتز مي نويسيم حال به دنبال دو عدد ميگرديم كه حاصل ضربشان برابر جمله ي سوم و حاصل جمع يا تفريقشان برابر جمله ي دوم بشود(در قسمت اول)
تجزيه ي چهار جمله اي ها :
راي تجزيه ي چهار جمله اي ها از دو روش استفاده ميكنيم: 1- دو به دو 2- سه به يك
تشخيص روش سه ه يك از دو به دو :
اگر در عبارت چهار جمله اي 3 جمله داراي جذر كامل باشد از روش سه به يك استفاده مي كنيم ودر غير اين صورت از روش دو ه دو استفاده ميكنيم
تجزيه به روش سه به يك:
1. از بين 3 جمله اي كه داراي جذر كامل مي باشند علامت دو جمله يكسان و علامت يك جمله متفاوت مي باشدآن يك جمله را به عنوان شمارة يك و بقيه را به عنوان شماره ي سه در نظر ميگيريم
2. عبارت سه جمله اي اتحاد اول ميباشد وبا استفاده از آن را تجزيه ميكنيم
3. عبارت شماره ي 2 به دست آمده همراه شماره ي يك تشكيل اتحادمزدوج ميدهند به كمك آن انها را تجزيه ميكنيم

تجزيه به روش دو به دو:
در تجريه به روش دو به دو كار هاي زير را انجام ميدهيم:
1. جملاتي كه داراي حرف يا عدد مشترك هستند دوتا دو جدا ميكنيم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٠/۸ - گروه رياضي